ALGEMENE VOORWAARDEN

Hiernavolgend wordt de bezoeker aangeduid als ‘opdrachtgever’, Edition Sportiva GmbH als ES GmbH.

1. De “Wiesnzelt” aan Stiglmaierplatz

Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat de “Wiesnzelt” aan Stiglmaierplatz zich op het Löwenbräu-areaal aan de Stiglmaierplatz en niet op de Theresienwiese (het Oktoberfest-areaal) bevindt.

2. Binding van de reservering:

Wanneer de opdrachtgever niet voor 19:30 uur op zijn/haar gereserveerde plaats verschijnt, kunnen ES GmbH de gereserveerde plaatsen bij behoefte vrij toewijzen aan anderen en de boeking annuleren.

3. Aansprakelijkheid

  1. Voor zover de opdrachtgever een consument is, is de aansprakelijkheid van ES GmbH bij plichtsverzuim door lichte nalatigheid beperkt tot de naar aard van het product voorspelbare, typische en directe gemiddelde schade. Dit geldt ook bij plichtsverzuim door lichte nalatigheid van personeel, werknemers, vertegenwoordigers of wettelijke plaatsvervangers van ES GmbH.
  2. Indien de opdrachtgever een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is, dan wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten onafhankelijk van het soort plichtsverzuim, inclusief niet toegestane handelingen voor zover geen sprake is van opzet of grove nalatigheid. Bij schending van wezenlijke contractuele plichten zijn ES GmbH aansprakelijk voor elke nalatigheid, echter alleen maximaal tot de hoogte van de voorzienbare schade. Claims voor misgelopen winst, gemaakte kosten, aansprakelijkheidsclaims van derden en andere indirecte schade en gevolgschade zijn uitgesloten, tenzij de door ES GmbH gegarandeerde kwaliteitseigenschappen juist specifiek waren bedoeld de opdrachtgever tegen dergelijke schade te beschermen.
  3. Voor zover de aansprakelijkheid van ES GmbH uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor personeel, medewerkers, vertegenwoordigers en wettelijke plaatsvervangers van ES GmbH.
  4. De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet voor claims die het gevolg zijn van opzet door ES GmbH, noch voor aansprakelijkheid voor gegarandeerde kwaliteitseigenschappen, voor claims op basis van de productaansprakelijkheidswetgeving en schade vanwege letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

4. Registratie

Iedere gast/klant moet zich online registreren bij ‘Das “Wiesnzelt” am Stiglmaierplatz’. Indien de gast/klant een natuurlijke persoon is, dan moet hij/zij minimaal 18 jaar oud zijn.

5. Contract

Het contract komt tot stand door bevestiging van de voor de gast/klant bindende boekingsaanvraag.

6. Betalingsvoorwaarden

Afhankelijk van de betaalwijze gelden de volgende voorwaarden:

o    Bij automatische incasso geldt dat, wanneer het saldo op de bankrekening niet toereikend is en hierdoor een stornering plaatsvindt waaraan extra kosten zijn verbonden, ES GmbH de betaling van het factuurbedrag inclusief de storneringskosten opnieuw via automatische incasso kunnen laten uitvoeren. Indien het saldo op de rekening wederom ontoereikend is, zijn ES GmbH gerechtigd de boeking te annuleren en de tickets te verkopen.

o    Wanneer een factuur met verzoek tot betaling via overmaking niet tijdig wordt betaald (drie dagen na de boeking), zijn ES GmbH gerechtigd de boeking te annuleren en de tickets te verkopen.

7. Het meebrengen van eten en drinken

Het meebrengen van eten en drinken is niet toegestaan.

8. Het meebrengen van dieren

Het meebrengen van dieren is niet toegestaan.

9. Jongeren en kinderen

De toegang van jongeren en kinderen onder de 18 jaar is niet toegestaan.

10. Terugtreding van Edition Sportiva GmbH en LK GmbH:

Indien er zakelijk gegronde redenen bestaan, zijn ES GmbH gerechtigd zich uit het contract terug te trekken. Dit is vooral van toepassing, wanneer:

 1. het contract niet kan worden uitgevoerd doordat ES GmbH vanwege overmacht en niet te verantwoorden omstandigheden niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen en hieraan ook door redelijk geachte inspanningen niet kunnen voldoen.
 2. ondanks bestaande overeenkomsten met leveranciers van ES GmbH de levering van vereiste materialen niet mogelijk is en ES GmbH hiervoor niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden.
 3. door de stad München aan ES GmbH en LK GmbH de vergunning voor ‘Das “Wiesnzelt” am Stiglmaierplatz’ in 2020 niet wordt verleend of deze wordt herroepen.

11. Voorbehouden wijzigingen:

ES GmbH en LK GmbH zijn gerechtigd om, rekening houdend met de belangen van de opdrachtgever, de te leveren verplichtingen redelijkerwijs te veranderen of hiervan af te wijken, in het bijzonder: het verschuiven van de tafels.

12. Het versturen van de tickets:

De geboekte tickets worden uiterlijk 01.08.2020 per post verstuurd. Alle vóór deze datum ontvangen boekingen/reserveringen, inclusief betalingen, worden in behandeling genomen. Wanneer de boeking na 01.08.2020 binnenkomt, dan wordt deze boeking niet meer verstuurd. De tickets kunnen dan op de dag van het evenement worden afgehaald bij de avondkassa van de ‘Wiesnzelt’. De openingstijden voor tafelreserveringen Vrijdag en zaterdag toegang vanaf 18:30 uur, donderdag vanaf 19.30 uur, voor zaalkaarten van woensdag t/m zaterdag: vanaf 20:00 en voor de ‘Wiesnzelt Clubbing’ van maandag t/m zaterdag: vanaf 22:00 uur.

13. Terugtrekking

Na aankoop van de tickets bestaat er geen herroepingsrecht en geen recht op teruggave van de tickets en restitutie, en kan de bindende koopovereenkomst niet worden opgezegd.

14. Salvatorische Clausule

Indien enkele van de bepalingen uit deze overeenkomst niet werkzaam of niet uitvoerbaar zijn, of na het tot stand komen van de overeenkomst volledig of gedeeltelijk komen te vervallen, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.